Praktijkvoorbeeld: multiperspectivisme aan de faculteit Wetenschappen

20 Oct 2016 - 3:07pm

Multiperspectivisme is een kernbegrip binnen de onderwijsvisie en - strategie van de UGent. Het thema omhelst begrippen als kritische zin, perspectiefwisseling, openheid, pluralisme en tolerantie naar afwijkende gezichtspunten.

In het Broodje Martinnovatie van 6 oktober 2016 gaven 4 docenten aan hoe ze dit containerbegrip vertalen naar hun onderwijskundige praktijk.

  • Prof. Dominique Adriaens (opleiding biologie) lichtte toe hoe hij studenten in het vak Scientific communication stimuleert tot kritisch nadenken en communiceren over een topic dat aanleunt bij de biologie, maar een breder maatschappelijk draagvlak heeft. Daartoe voeren studenten een panelgesprek rond een welbepaald thema. Een pro- en contra-panel binnen een thema verdedigt hun standpunt, zowel tegenover het ander panel als tegenover de medestudenten. Deze opdracht maakt deel uit van een opleidingsonderdeel dat studenten competenties moet bijbrengen om wetenschappelijke informatie in verschillende formats naar verschillende doelgroepen te kunnen kaderen en communiceren
  • Prof. Dries Bonte (opleiding biologie) lichtte toe op welke manier hij kritisch denken en discussiëren stimuleert rond thema’s die conflicten suggereren tussen natuurbehoud en duurzaam gebruik van hulpbronnen. Focus is op het belang van wetenschap, ontwikkeling van een eigen visie en maatschappelijke impact.
  • Prof. Veerle Van Eetvelde (opleiding geografie) lichtte toe hoe tijdens de buitenlandse Geografische Excursie studenten de opdracht krijgen een ruimtelijke probleemstelling in een projectgebied te analyseren en te beantwoorden door een combinatie van verschillende onderzoekstechnieken in een gezamenlijk projectwerk met de buitenlandse studenten van de universiteit waarmee samen wordt gewerkt.
  • Prof. Geert De Jaeger (opleiding biochemie en biotechnologie) zete uiteen hoe studenten in het vak Biotechnologie en Maatschappij bewust gemaakt worden van de maatschappelijke aspecten van biotechnologie en biochemie, zodat zij in staat zijn hierover te reflecteren en een standpunt te formuleren.

U kunt de PowerPoint presentaties van dit seminarie bekijken op www.ugent.be/we/nl/onderwijs/onderwijsinnovatie/broodjesmartinnovatie/overzichtbroodjesmartino.htm.

Auteur:
fbruynin