WebPA

Contacteer eerst minerva@ugent.be om de module WebPA te activeren in uw cursussite. Deze module is niet standaard beschikbaar bij de creatie van een nieuwe cursussite. 
WebPA is namelijk een extern product dat het team Elektronische leeromgeving niet zelf heeft ontwikkeld.

WebPA is een online peer assessment tool. Deze module wordt in principe enkel gebruikt voor het beoordelen van groepswerk, waarbij de groepsleden elkaar onderling beoordelen.

Opgelet: verwar deze module niet met de peer review instellingen in het puntenboek.

Overzicht

Stap 1: Stel groepen samen in Minerva

Als u een groepswerk met peer assessment wil organiseren voor bv. 10 groepen van 6 studenten, dan stelt u eerst de groepen studenten samen via de module Groepen in Minerva.

We raden aan om voor elke peer assessment:

 • een aparte categorie aan te maken (bv. een categorie met als titel "Peer Assessment 1e semester" of "Peer Assessment mei 20xx")
 • de verschillende groepen binnen deze categorie aan te maken (bv. een groep met als titel "Groep 1 over het thema ...")
 • elke student aan slechts één groep toe te kennen (de module Groepen laat ook toe dat studenten zichzelf inschrijven in de juiste groep, of automatisch worden ingedeeld in groepen).

Als de samenstelling van de groepen verandert voor een tweede peer assessment, dan dient u via de module Groepen:

 • een nieuwe categorie aan te maken
 • nieuwe groepen aan te maken binnen deze nieuwe categorie
 • alle studenten toe te kennen aan deze nieuwe groepen.

Stap 2: Breng deze groepen over naar WebPA

 1. Klik op de module WebPA op de startpagina van uw Minerva cursussite.

  Resultaat: De pagina "WebPA: Peer assessment" opent.
 2. Klik op de optie "Breng deze cursus en gebruikers over naar de WebPA-applicatie" om de module WebPA voor deze cursus te activeren.

  Resultaat: De startpagina maakt bovenaan een nieuwe titel "Deze cursus is reeds overgebracht naar WebPA" aan.
 3. Klik op de opties "Breng volgende groepscategorie over: ..." om alle bestaande categorieën uit de module Groepen over te zetten naar de module WebPA.
  Opgelet: Als u via de module Groepen nog een categorie aanpast, dan verandert deze optie in "Werk de volgende categorie bij: ...". Zolang u in WebPA nog geen assessment hebt gekoppeld aan een bepaalde groepscategorie, kunt u deze nog gerust bijwerken. Maar bij lopende assessments raden we ten stelligste af om de groepscategorieën nog aan te passen!
 4. Klik op de optie "Ga naar WebPA" eenmaal zowel de cursus, de gebruikers als de groepscategorieën zijn overgebracht naar de module WebPA.

Resultaat: De module "WebPA" opent.

Vanaf dit moment is de peer assessment tool ook bereikbaar voor de studenten via het WebPA icoon op de startpagina van de Minerva cursussite.

Stap 3: Maak een peer assessment in WebPA

De cursusbeheerder heeft in de rubriek "Tutors" 3 opties:

 1. My forms: om scoreformulieren te beheren (bv. met de criteria waarop de studenten zichzelf en elkaar kunnen beoordelen)
 2. My groups: om de overgebrachte groepscategoriëen en groepen aan te passen en/of te verwijderen
 3. My assessments: om peer assessments aan te maken door een scoreformulier te koppelen aan de juiste groep, ...

3.1 Maak een scoreformulier aan (my forms)

 1. Klik op de optie "My forms" onder de rubriek "Tutors".
 2. Klik op het icoon "Create form" in de menubalk of op "Create a new form" in de tekst.
 3. Maak één of meerdere scoringsformulieren aan door:
  • een naam in te geven (bv. "Self en Peer Assessment casusbespreking")
  • een keuze te maken tussen het gebruik van een Likert-schaal (typisch een score tussen 1 en 5) of de Split 100 (studenten moeten dan honderd punten verdelen onder elkaar)
  • te klikken op de knop "Finish".
 4. Voeg criteria toe door te klikken op de knop "add a new criterion".
 5. Beheer het criterium door:
  • een naam en een beschrijving (optioneel) in te geven
  • (indien nodig) de schaal aan te passen waarop de studenten dit criterium moeten scoren, bijvoorbeeld van 1 tot 10
   Tip: Bij even schalen (bv. een score van 1 tot 4) kunnen studenten niet echt een neutrale score toekennen, bij oneven schalen hoeven studenten zich niet echt uit te spreken.
  • te klikken op de knop "Next".
 6. Beheer de schaal voor het criterium door:
 • aan elke score een geschreven toelichting te geven
 • op de knop "Finish" te klikken om deze wijzigingen in het criterium op te slaan.

Resultaat: Het eerste criterium van het scoreformulier is aangemaakt.

Herhaal bovenstaande stappen voor elk toe te voegen criterium waarop gescoord moet worden. Het is perfect mogelijk om per criterium een aparte scoring te definiëren.

Opmerking over het scoringstype Split 100

WebPA werkt met een eigen algoritme waarbij de groepsgrootte bepaalt hoeveel punten de student kan verdelen over zichzelf en zijn/haar groepsleden. Als de studenten geen 100 maar minder punten kunnen verdelen, dan deelt WebPA dit mee aan de studenten. De student ziet ook hoeveel resterende punten er nog toegekend kunnen worden.

3.2 Maak een peer assessment opdracht aan (my assessment)

Belangrijk!

Maak pas een peer assessment opdracht aan wanneer de samenstelling van alle groepen definitief is! Bij het aanmaken van een opdracht neemt WebPA namelijk een snapshot van de groepen. Als je achteraf bv. nog een student wilt toevoegen aan een groep of extra groepen aan de peer assessment, zal je de nieuwe groepen moeten overbrengen naar WebPA en een nieuwe assessment moeten maken (het scoreformulier kan je wel opnieuw gebruiken).

Hoe opstarten?

 1. Klik op de optie "My assessments" onder de rubriek "Tutors".
 2. Klik op de knop "create a new assessment" of op de optie "create a new assessment" in de rubriek "Pending".

Scherm 1 van 6

 1. Voeg een naam voor het nieuwe assessment toe
 2. Voeg een start- en eindmoment (datum & uur) toe
 3. Voeg een introductietekst voor de studenten (optioneel) toe
 4. Klap "Geavanceerde opties" uit via het + icoon indien u alle betrokken studenten wilt e-mailen wanneer het assessment is aangemaakt.
 5. Klik op de knop "Next".

Scherm 2 van 6

In dit scherm ziet u een overzicht van alle scoreformulieren uit alle cursussen waarvan u titularis of medelesgever bent.

 1. Vink de selectieknop aan van het scoreformulier dat u aan dit specifieke assessment wilt koppelen.
  Tip: Bij twijfel kunt u altijd een preview van de scoreformulieren bekijken.
 2. Klap "Geavanceerde opties" uit via het + icoon indien u de studenten al dan niet de mogelijkheid wilt geven om eenmaal de assessment is afgelopen:
  • de feedback op hun prestaties binnen de groep te raadplegen (in essentie of de student lager, gemiddeld of hoger scoort dan de rest van de groep voor het assessment)
  • feedback en/of meer uitleg toe te voegen aan de score die ze hebben toegekend. De studenten worden evenwel niet verplicht om deze daadwerkelijk ook in te vullen zoals in onderstaand voorbeeld.
 3. Klik op de knop "Next".

​Scherm 3 van 6

In dit scherm ziet u een overzicht van alle groepscategorieën (“collections” in WebPA) uit alle cursussen waarvan u titularis of medelesgever bent.

 1. Vink de selectieknop aan van de groepscategorie die u aan dit nieuwe assessment wilt koppelen.
 2. Klik op de knop "Next".

​Scherm 4 van 6

In dit scherm kiest u tussen ofwel:

 • "Self and peer assessment" als u wilt dat de studenten elkaar en ook zichzelf scoren
 • "Peer assessment only" (bereikbaar door de "Geavanceerde opties" uit te klappen via het + icoon) als u wilt dat de studenten enkel elkaar scoren.

Handel als volgt:

 1. Vink de selectieknop aan van het assessment type dat u wilt gebruiken.
 2. Klik op de knop "Next".

​Scherm 5 van 6

In dit scherm ziet u nog eens een overzicht van het aangemaakte assessment.

Als u tevreden bent over de gemaakte keuzes, klikt u op de knop "Finish".

Scherm 6 van 6

In dit scherm ziet u de bevestiging dat het assessment aangemaakt is.

Resultaat: WebPA zal het assessment op het ingestelde tijdstip openstellen en (indien u daarvoor gekozen hebt) de geselecteerde studenten uitnodigen via e-mail.

Stap 4: Communiceer het actieve peer assessment naar de studenten

Als u in scherm 1 van 6 bij stap 3.2 Maak een peer assessment opdracht aan (my assessment) bij de geavanceerde opties aanvinkte dat de studenten verwittigd worden bij de aanmaak van een peer assignment, dan zullen de geselecteerde studenten door de WebPA module via e-mail uitgenodigd worden om deel te nemen aan de peer assignment.

Zodra het peer assessment aangemaakt werd, verschijnt de opdracht in de Minerva agenda van de betrokken studenten.

Zodra het peer assessment actief wordt (zie startdatum en -uur) kan de student de opdracht openen door op de startpagina van uw cursussite te klikken op:

 • de module WebPA
 • de module Puntenboek (als u deze opdracht tenminste aan een score-element in het puntenboek hebt gekoppeld).

Stap 5: Volg het peer assessment op

Selecteer "My assessments" op de WebPA startpagina.

 • ​In het tabblad Pending vindt u alle assessments die zijn aangemaakt maar nog niet zijn opengesteld (studenten krijgen deze opdrachten nog niet te zien).
 • In het tabblad Open vindt u alle actieve assessments waarvan de einddatum nog niet is verstreken.
 • In het tabblad Closed vindt u alle afgesloten assessments waarvan de scores nog niet zijn berekend.
 • In het tabblad Marked vindt u alle afgesloten assessments waarvan de scores wel al zijn berekend.

In onderstaand voorbeeld is het assessment "Uittesten Peer Assessment" nog open, maar wel "completed". Met andere woorden: alle studenten die het assessment moesten uitvoeren, hebben dit ook gedaan maar de docent heeft de berekening van de scores nog niet laten lopen (anders zou het assessment onder het tabblad Marked verschijnen). Het assessment "Test handleiding" staat ook nog open, maar daar heeft slechts 1 student van de 4 tot nog toe het assessment uitgevoerd.

Via de icoontjes rechts van de assessments, kunt u achtereenvolgens:

 • het assessment aanpassen
 • de studenten e-mailen
 • opvragen welke studenten het assessment reeds uitvoerden
 • de groepsscore ingeven (zie 5.1)
 • de individuele scores verwijderen
 • tijdens het assessment de input van de studenten opvolgen.
Opgelet: Zodra een assessment loopt, mag u geen wijzigingen meer aanbrengen aan de groepen en de scoreformulieren van het assessment. Als u toch iets wilt wijzigen aan de groepen tijdens een assessment met status Open (bv. er komt nog een nieuwe student bij), dan zal u de groep moeten aanpassen, een nieuwe assessment moeten aanmaken en het oude assessment op status Closed moeten zetten.

Stap 6: Bereken de scores

6.1 Geef de groepsscore in

 1. Selecteer "My assessments" op de WebPA startpagina.
 2. Selecteer het "Set group marks" icoon om de groepsscore in te geven van een assessment die afgelopen is.
 3. Geef voor elke groep de groepsscore in.

  Belangrijk: Groepsscores kunnen op elk moment, dus onafhankelijk van de status van de assessment (pending, open, closed), ingegeven worden.
 4. Druk op de knop "save changes".
 5. Klik op de link "back to assessment list".
Opmerking 1: WebPA werkt op basis van percentages en dus niet met cijfers op 20!
Opmerking 2: De groepsscores worden samen met de peer assessment scores als basis gebruikt voor het berekenen van de individuele eindcijfers van de studenten. Klik hier voor een uitgewerkt voorbeeld van het scoringsalgoritme dat WebPA gebruikt voor de scoreberekening.

6.2 Bereken de individuele eindcijfers

De berekening van de eindcijfers per student gebeurt nadat het assessment is afgesloten (closed) en op basis van:

 • het groepscijfer dat de docent toekende
 • de peer assessment scores die studenten elkaar gaven.

Om de berekening van de individuele eindcijfers te starten:

 1. klikt u op het "New mark sheet" icoon van het assessment waarvan u de individuele scores wilt laten berekenen in het tabblad Closed.

  Resultaat: Het scherm "create mark sheet" opent.
 2. geeft u aan hoe zwaar de groepsscore door de docent moet doorwegen in de totale score (ten koste/voordele van de peer assessment scores die studenten elkaar gaven).
 3. geeft u aan in welke mate een student die geen peer assessment score ingaf gestraft moet worden.
 4. bepaalt u via de geavanceerde opties of u deze penalty in percentages of in absolute cijfers oplegt.
 5. bepaalt u via de geavanceerde opties hoe de resultaten worden weergegeven aan de studenten: als percentage of in letters (A-F).
 6. klikt u op de knop "create mark sheet".

6.3 Bekijk de resultaten

Om de resultaatsrapporten te bekijken/downloaden:

 1. gaat u naar het tabblad Marked.
 2. klikt u op de knop "View reports" aan de rechterkant van het assessment.
 3. Bekijk en/of download een of meerdere van de beschikbare rapporten.
Opmerking 1: Deze rapporten zijn standaard alleen beschikbaar voor de lesgever. De studenten krijgen deze rapporten niet te zien, tenzij de lesgever ze – na exporteren – doormailt naar de studenten.
Opmerking 2: Lesgevers kunnen (indien gewenst) de parameters voor de berekening van de individuele eindcijfers nog wijzigen. Om de berekening opnieuw te laten lopen, klikt u op de knop "create mark sheet" in het tabblad Closed. De nieuwe resultaten kunt u dan opvragen in het tabblad Marked door nogmaals op de knop "View reports" te drukken.

FAQ

Ja, dit is mogelijk zoals vermeld in Stap 4: Communiceer het actieve peer assessment naar de studenten.

De procedure om WebPA opdrachten toe te voegen als score-element staat beschreven in de handleiding van de module Puntenboek.

Opgelet: zorg er wel voor dat het start- en eindmoment van de WebPA opdracht (bepaald in de WebPA applicatie) overeenkomt met de actieve periode van het score element (bepaald in de puntenboek module)! Er is namelijk geen automatische synchronisatie van deze gegevens tussen Minerva en deze externe applicatie.

Het gebruik van peer evaluatie vraagt van zowel de lesgever als de studenten vaak een aangepaste houding en vaardigheden. Zo moeten studenten leren om criteria te hanteren (en formuleren), een kwalitatief beoordelingsverslag te schrijven/in te vullen en op een constructieve manier feedback te geven aan elkaar. 

Om dit proces te faciliteren, biedt Minerva 2 mogelijkheden aan. Maar wanneer gebruik je nu welke module?

Review Peer review Peer assessment
Wie studenten kunnen elke andere student beoordelen, of ze nu behoren tot dezelfde groep of niet studenten kunnen enkel hun eigen groepsleden beoordelen
Wat de inhoudelijke kwaliteit van een werkstuk, bv. een presentatie, paper, video, ... van een individuele student of groep studenten het groepsproces
Waar Puntenboek WebPA
Wanneer

Eerst beoordelen de medestudenten het werkstuk, daarna de lesgever.

De beoordeling volgt na de groepsactiviteit.

Hoe
 • scores:
  • standaard voor lesgever
  • optioneel voor studenten
 • feedback:
  • toelichting via tekstuele feedback en/of een Curios vragenlijst (bv. de schrijfwijzer) mogelijk
 • anoniem beoordelen mogelijk
 • ​random toekenning van reviewers mogelijk
 • scores:
  • standaard voor lesgever ("View reports")
  • niet zichtbaar voor studenten, tenzij lesgevers de rapporten doormailen
  • via beoordelingsformulieren (Likert schalen of rubrics)
 • feedback:
  • toelichting via tekstuele feedback mogelijk
 • anoniem beoordelen mogelijk
Meer details

Deze pagina geeft maar beknopt de basisfunctionaliteiten van WebPA weer.

In WebPA zelf vindt u in de rubriek "Support" ook:

 • een help link die verwijst naar de website van de ontwikkelaars voor meer uitgebreide handleidingen en extra uitleg
 • een contact link om een technisch probleem (bug) te melden, didactische vragen te stellen aan de medewerkers van de Afdeling Onderwijskwaliteitszorg, ...