Lessons learned rond blended learning

Printvriendelijke pagina

Praktijkverhalen aan de UGent

Praktijkverhalen aan andere onderwijsinstellingen

Lessons learned van het Blended learning team

Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat het leerrendement vergroot naarmate:

 • je de studenten actief aan het werk zet
 • met een betekenisvolle of authentieke leeractiviteit (bv. een opdracht die een directe toepassing is van de theorie of inspeelt op een concreet vraagstuk binnen de bedrijfswereld of actualiteit)
 • die voortbouwt op reeds aanwezige kennis en/of vaardigheden (om verbanden met voorgaande hoofdstukken te leggen)
 • om een duidelijk afgebakend doel te bereiken (vertel studenten waarom ze iets moeten leren, waarom een bepaalde kennis of vaardigheid belangrijk is, …)
 • door studenten regelmatig te laten samenwerken (laat studenten samen overleggen, uitleg geven aan elkaar, kennis en vaardigheden delen, samen conclusies en beslissingen nemen, …)
 • ...

Blended learning, en meer bepaald een flipped classroom, is hiervoor mijns inziens de perfecte oplossing.

Lessons learned van de lesgevers van het strategisch project Blended learning

De meeste lesgevers gebruikten blended learning als aanvulling op het klassieke hoorcollege. Andere lesgevers gingen een stapje verder en vervingen een beperkt aantal (onderdelen van) welgekozen contactmomenten door online leeractiviteiten en -materialen. In beide gevallen zal je erover nadenken om jouw contacturen efficiënter in te vullen (met verdiepende oefeningen, feedback, discussies, ...). Zolang je er maar over waakt dat de studiebelasting voor de studenten ongeveer gelijk blijft! Voorzie dus voldoende tijd voor online zelfstudie op de studiefiche. Contacteer Katrijn De Cock bij vragen over de impact van blended learning op je studiefiche of ECTS fiche.

Meerjarenplan

Blended learning is een ideale gelegenheid om uw opleidingsonderdeel te vernieuwen en op te frissen. Maar doe het stap voor stap! Focus misschien eerst op een basisstructuur en de moeilijke concepten en begrippen die veel vragen oproepen of waar studenten tijdens examens vaak denkfouten over maken.

Niet noodzakelijk een tijdsbesparing

Er is best veel tijd nodig voor de ontwikkeling van een blended cursus.

Blended learning doet lesgevers nadenken over nieuwe manieren om hun (door de jaren heen zorgvuldig bijgestuurde) cursus nog anders en beter over te brengen.

Er kruipt met andere woorden dan ook veel tijd in het anders invullen van jouw leeractiviteiten en -materialen, alsook in het actiever begeleiden van de studenten (tijdens groepssessies, bij het beoordelen van en feedback geven aan elke student, ...), enz.

Maar je kan ook tijd besparen aangezien:

 • je meer instructie kan geven in een weblecture van één uur (bv. opname kennisclip) dan in een klassiek hoorcollege.
 • je online leermateriaal sneller kan actualiseren dan handboeken (het spaart bovendien een pak papier uit). Zeker als je een hoofdstuk nog eens opdeelt in kleinere delen. 

Multidisciplinair teamwork

Doe beroep op de technologische expertise binnen DICT en de pedagogische expertise binnen DOWA.

Overtuig uw medelesgevers en assistenten om mee te stappen in het blended verhaal, en duid één persoon aan als verantwoordelijke voor het opvolgen van de online activiteiten. Een goede interne communicatie omtrent afspraken, deadlines, taakinvulling, … is essentieel.

Communicatie met de studenten

Eén ding is zeker: het succes van blended learning hangt grotendeels af van de motivatie en de participatie van de studenten.

Communiceer daarom duidelijk:

 • jouw verwachtingen van de blended cursus naar studenten, zowel bij aanvang van de cursus als aan het begin van elke les.
 • waar, vanaf wanneer en hoe lang het online leermateriaal beschikbaar is
 • of er deadlines verbonden zijn aan het bekijken van filmpjes, het afwerken van online opdrachten, …
 • of het online leermateriaal tot de examenleerstof behoort of niet
 • of de hoorcolleges worden opgenomen en later beschikbaar worden gesteld via Minerva
 • of de online opdrachten meetellen voor examenpunten
 • via de module Aankondigingen binnen Minerva om studenten te e-mailen op hun UGent e-mailadres
 • of de online leeractiviteiten een vrijblijvende aanvulling zijn op uw contactmomenten, of eerder een verplichte voorbereiding op een volgend contactmoment (bv. oefensessie).
 • feedback op gemaakte opdrachten
 • bij wie men terecht kan bij vragen of problemen met de online leeractiviteiten

Lessons learned van de studenten van het strategisch project Blended learning

Eén ding is zeker: studenten waarderen de combinatie van online activiteiten én face-to-face onderwijs.

Flexibel leren naar tijd, plaats en tempo

 • Wanneer je afwezig was, kan je toch de lesopname nog eens bekijken.
 • Je kan thuis veel dingen bijleren. Je zit er op je gemak, kan beter opletten en hoeft niet naar Gent te komen.
 • Wanneer je iets niet begrijpt, kan je het op eigen tempo leren. Zo kan je tijdens een uitleg op pauze duwen en altijd terugspoelen als het even te snel ging, maar ook snellere leerlingen kunnen zo heel wat tijd uitsparen.

Afwisseling tussen diverse leervormen

 • De variatie van face to face onderwijs en online activiteiten werkt goed, want passief luisteren naar hoorcolleges is behoorlijk saai. Zo maakten de stembakjes het bijvoorbeeld mogelijk om je langer te concentreren.
 • Je leert verschillende facetten van het ondernemerschap kennen door zowel de hoorcolleges te volgen als zelf online aan de slag te gaan.
 • Er is veel interactie tijdens de discussiegroepen en ook na de les bleven we "samenwerken". Door Vlaamse en Erasmus studenten te mengen, leer je ook veel over andere culturen.
 • Integreer voldoende oefeningen in je online leermateriaal.

Toegankelijker

 • Toegankelijker voor iedereen: GIT studenten, werkstudenten, afwezige studenten, …
 • Als studente met een functiebeperking is het ideaal om van thuis uit les te volgen.
 • De theorie wordt beter aan de praktijk gekoppeld.
 • Je krijgt veel meer informatie over een thema dan wat er in een les kan meegegeven worden. Deze info blijft bovendien langer beschikbaar.

Kracht van herhaling

 • Dankzij de online leerpaden kan je leerstof herhalen en opnieuw oefenen.
 • Je kan zoveel online oefenen als je wil (zolang de moeilijkheidsgraad van de oefeningen in de cursus en het examen maar overeenkomen).
 • Je kan de videolessen herbekijken tijdens de blok.
 • Moeilijkere concepten worden online nog eens in begrijpelijke taal uitgelegd.

Actief leren

 • Combinatie tussen zelf iets doen en aangeleerd krijgen, want hoorcolleges zijn vaak te passief.
 • Je wordt gedwongen om buiten de hoorcolleges actief bezig te zijn met het lesmateriaal (verplicht een taak te maken of extra informatie op te zoeken).
 • Je discipline en zelfstandigheid wordt gestimuleerd.

Interactie & feedback

 • Plan aan het begin van de les een vraag- en antwoordmoment in over de online leeractiviteiten.
 • Studenten kunnen gemakkelijk vragen stellen.
 • Oefeningen met feedback zijn waardevol. Ik vind het zeer handig dat je individueel uitleg krijgt (zonder gestoord te worden).
 • Je krijgt ook thuis/op kot meer assistentie tijdens het studeren.