Wat is flipping the classroom?

Printvriendelijke pagina

Icon designed by Eucalyp from FlaticonIn een flipped classroom worden de typische elementen van een traditionele les omgedraaid. De studenten verwerken de basiskennis zelfstandig voorafgaand aan de les. Daardoor komt er tijdens de les meer ruimte vrij voor interactie en vraaggestuurd leren. De studenten zijn tijdens de les merkbaar actiever en meer geëngageerd, en ze worden uitgedaagd om die basiskennis breder toe te passen.

Voordelen

Het ICTO team ziet meerdere voordelen van flipping the classroom:

  • faciliteert gedifferentieerd leren (bv. gerichte begeleiding op basis van de voorkennis en de specifieke noden van de studenten)
  • stimuleert actief leren (het gebruik van activerende werk- en evaluatievormen vermijdt uitstelgedrag)
  • zorgt voor een efficiëntere besteding van de face to face lestijd (verdiepende leeractiviteiten, toepassing van de kennis, ...)
  • stimuleert samenwerkend leren en de interactie tussen studenten onderling
  • maakt flexibel leren in tijd, plaats én tempo mogelijk (waardoor de student zijn/haar eigen leerproces zelf in handen kan nemen)
  • stimuleert de zelfdiscipline, de betrokkenheid en het engagement van de studenten
  • zorgt ervoor dat de leerinhouden 24/7 beschikbaar zijn voor studenten
  • zorgt ervoor dat de leerinhouden in het volgende academiejaar opnieuw gebruikt kunnen worden, bv. na bijsturing op basis van studentenevaluaties, de actualiteit, ...

Onderwijsondersteuning