Praktijkvoorbeeld: proefperiode webklassen FLW (erg) positief onthaald

20 Jan 2016 - 11:14am

Vanaf maandag 1 februari 2016 organiseert de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (FLW) gedurende 4 weken enkele online lessenreeksen voor leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs. Na de positieve reacties op de proefperiode in oktober 2015 denkt de FLW nu al aan een uitbreiding van het project in al haar opleidingen.

Doel

Webklassen hebben niet de primaire bedoeling om studiekiezers te werven, maar wel om een realistisch beeld te geven van een universitaire taalopleiding aan de UGent met het oog op een goede matching tussen student en opleiding zodat er minder uitval is in het eerste bachelorjaar (zie Webklassen, een interessante format voor een betere match tussen studiekiezers en gekozen opleiding?).

Aanpak

Alle webklassen verlopen volledig online via de elektronische leeromgeving Zephyr. De studiekiezers volgen een webklas dus thuis (het is niet de bedoeling dat dit in klasverband gebeurt) en werken op individuele basis aan de opdrachten (teksten lezen, vragen beantwoorden, een korte paper schrijven, …).

Wekelijks krijgen de leerlingen een “les” of lesmateriaal met bijbehorende opdrachten die ze in die week moeten afwerken en online indienen. Het halen van deze deadlines is een voorwaarde om aan de volgende lesweek te mogen deelnemen. De werklast voor de leerlingen bedraagt hierbij ongeveer 2,5 uur per week.

De webklaslesgevers corrigeren de opdrachten en geven binnen de week feedback en/of een score aan de leerlingen.

Testfase

In oktober 2015 volgden ongeveer 35 leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs en hun begeleidende leerkrachten (uit 10 Vlaamse scholen) een proefversie van de webklassen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Na afloop gaven de leerlingen en leraren schriftelijke feedback via een feedbackformulier. Deze opmerkingen en suggesties werden daarna nog eens besproken tijdens een feedbackvergadering met de leraren en webklaslesgevers. En op basis van deze feedback werden de proefversies van de webklassen aangepast.

De reacties van de leerlingen en leerkrachten waren bovendien (erg) positief. Zowel over het format als over de invulling van de klassen waren de deelnemers enthousiast. Volgens de testpersonen zijn webklassen als studiekeuze-instrument bijzonder nuttig en vormen ze een uitstekende aanvulling op het reeds bestaande aanbod van infodagen, sid-ins, open lessen, …

Tips

Op basis van de testfase merkte de FLW enkele belangrijke aandachtspunten voor het welslagen van een webklas:

 • Een duidelijk engagement van de opleiding en de faculteit
 • Een strakke planning
 • Webklassen organiseren is teamwork, zo voorzie je best:
  • een facultaire coördinator die het project centraal aanstuurt (interne en externe communicatie, waken over uniformiteit en timing, selectie testscholen, afspraken en deadlines vastleggen, contact met ICTO, …)
  • een coördinator per webklas
  • lesgevers voor de webklassen (aanmaken lesmateriaal, opdrachten verbeteren, feedback geven, overleg met de coördinator, …)
  • technische ondersteuning door de dienst Onderwijstechnologie
 • Een gelimiteerd aantal deelnemers (bv. 25 à 30) zodat de belasting voor de lesgevers binnen de perken blijft
 • Plan de webklassen in functie van de agenda van de scholieren, bv. niet tijdens een examenperiode noch in de periode van de infodagen.

Meer details

Auteur:
fbruynin