Ufora: update juni 2018

9 Jul 2018 - 12:13pm

Ufora is de naam van de nieuwe leeromgeving. Deze opvolger van Minerva, gebaseerd op het product Brightspace van leverancier D2L, zal vanaf september 2018 stap voor stap binnen de UGent geïmplementeerd worden en uiteindelijk vanaf academiejaar 2019-2020 voor alle opleidingsonderdelen gebruikt worden.

Zoektocht naar een nieuwe leeromgeving...

In 2017 werd gestart met de zoektocht naar een opvolger voor Minerva. Deze zoektocht leidde begin juni 2018 tot een akkoord met leverancier Desire2Learn (D2L) over het product Brightspace.

Andere Nederlandstalige onderwijsinstellingen die reeds Brightspace gebruiken zijn onder meer TU Delft, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit, Hogeschool van Amsterdam, Antwerp Management School (Universiteit Antwerpen), …

Bezoek gerust al eens de Brightspace Community om de mogelijkheden te verkennen aan de hand van documentatie, praktijkvoorbeelden, discussiefora, een YouTube kanaal met videotrainingen, ...

... en een nieuwe naam

Toch zullen we niet spreken van Brightspace als opvolger van Minerva, maar van Ufora. Waarom?

Met gemengde gevoelens nemen we afscheid van Minerva. Maar met een nieuw product kiezen we nu voor een nieuwe start, met een nieuwe naam... Daarnaast zag de UGent ook enkele belangrijke technische redenen om te kiezen voor een nieuwe naam, bijvoorbeeld omdat tijdens academiejaar 2018-2019:

  • voor de pilootvakken reeds Ufora zal gebruikt worden (en niet langer Minerva)
  • voor de andere opleidingsonderdelen nog altijd Minerva zal gebruikt worden (en nog niet Ufora).

Academiejaar 2018-2019

Pilootfase 1 in het eerste semester

Frederik Gailly (business projectleider Ufora) heeft in juni alle facultaire onderwijsdirecteurs opgeroepen om:

  • 2 opleidingsonderdelen voor te dragen voor deelname aan de eerste pilootfase, gebruikersvergaderingen en een Ufora community
  • 1 facultair ATP-medewerker met kennis van de onderwijsinnovatieprojecten aan hun faculteit aan te duiden om gebruikersvergaderingen en bijeenkomsten van de Ufora community bij te wonen.

Begin juli 2018 zal de stuurgroep nieuwe leeromgeving 21 opleidingsonderdelen selecteren voor de eerste pilootfase (normaal 2 per faculteit). Ook de MOOC-projecten krijgen al de mogelijkheid om vanaf september 2018 in te stappen in het Ufora verhaal.

Op 20 en 21 augustus starten de eerste opleidingen in Ufora voor de deelnemers aan de eerste pilootfase.

Daarnaast stelt de stuurgroep deze zomer:

  • een driewekelijkse gebruikersvergadering samen met alle lesgevers en facultaire ATP-medewerkers die betrokken zijn bij de eerste pilootfase alsook de centrale onderwijsondersteuners
  • een open Ufora community samen met medewerkers en een vertegenwoordiging van studenten die al willen experimenteren in Ufora (los van officiële opleidingsonderdelen), ervaringen willen uitwisselen tijdens maandelijkse bijeenkomsten, ... en op die manier ook de latere universiteitsbrede transitie naar Ufora mee willen ondersteunen
  • een Ufora website op als officieel communicatiekanaal voor de UGent medewerkers en studenten.

Pilootfase 2 in het tweede semester

In de eerste helft van 2019 wordt de pilootfase verder uitgebreid met:

  • nieuwe pilootvakken in Ufora (met impact op maximaal 10% van de studentenpopulatie aan de UGent)
  • de implementatie van een login via CAS, automatische koppeling met OASIS, ... voor alle pilootvakken in Ufora

Met het oog op een go live van Ufora in september 2019 worden tijdens het 2e semester van academiejaar 2018-2019 trainingen in Ufora en activerend onderwijs georganiseerd voor alle medewerkers. Daarnaast kunnen alle opleidingsonderdelen, als ze dat wensen en/of na de Ufora trainingen nog nodig achten, ondersteuning krijgen van onder meer jobstudenten bij de manuele migratie van alle leerinhouden uit Minerva naar (een gelimiteerde set van cursussjablonen in) Ufora.

Academiejaar 2019-2020

Vanaf academiejaar 2019-2020 wordt Ufora de standaard leeromgeving voor ALLE opleidingsonderdelen aan de UGent.

Op dat moment start de uitfasering van Minerva en Zephyr! Dat wil zeggen dat Minerva en Zephyr nog verschillende jaren als archief toegankelijk blijven, maar dat er geen cursussites noch cursusinhoud meer aangemaakt kunnen worden.

Zephyr sites met een onderwijsfunctie (zoals webklassen, zomercursussen, taalcursussen UCT, ...) krijgen een plaats op Ufora. De nieuwe leeromgeving biedt namelijk een oplossing voor externe gebruikers zonder UGent account zoals niet UGent studenten, stagebegeleiders, ... Medewerkers die momenteel Zephyr sites gebruiken voor niet-onderwijskundige doeleinden, bv. om documenten en verslagen van raden en commissies onderling te delen, worden gevraagd om deze informatie te verplaatsen naar een Sharepoint site.

Vragen?

Een algemene historiek van dit vernieuwingsproject kan je raadplegen op Vernieuwing Minerva​. Met eventuele opmerkingen en/of vragen kan je terecht bij Frederik Gailly (business projectleider Ufora).

Auteur:
fbruynin
Faculteit: