Leerpaden

Printvriendelijke pagina

De kracht van online zelfstudietrajecten ligt in het gecombineerd aanbieden van instructie, interactie en toetsing van kennis.

Binnen Minerva kunt u deze 3 elementen aanbieden als opeenvolgende stappen in een leerpad over een bepaald thema (bv. een hoofdstuk uit de cursus):

 • instructie: hoofdstukken uit een handboek, lespresentaties (slides), wetenschappelijke artikels, kennisclips, (fragmenten uit) lesopnames, ...
 • interactie: discussies, (peer) feedback, brainstorming, ... en andere activiteiten in het kader van samenwerkend leren
 • opdrachten: Curios zelftest, indienen van een werkstuk via de Dropbox module, game based learning, ... (om deze kennis te testen)

Studenten kunnen dit leertraject zelfstandig en op eigen tempo doorlopen (buiten de contactmomenten).

Overzicht

Stap 1: Voorbereiding

Stel uzelf onder meer de volgende vragen:

 • Welke onderwerpen, hoofdstukken, concepten, ... scoren traditioneel slecht op examens?
 • Welke leeractiviteit(en) hanteer ik momenteel om deze specifieke leerstof aan te leren?
 • Wil ik de voorkennis van (een) bepaalde (groep) studenten vergroten voor ze naar een contactmoment komen?
 • Wil ik leerpaden inzetten als aanvulling op of ter vervanging van een hoorcollege? Om tijdens de contactmomenten meer verdiepend te kunnen werken?

Stap 2: Bedenk een structuur

De module Leerpaden biedt minimaal 3 niveaus aan om de verschillende leeractiviteiten te structureren:

 • categorieën
 • leerpaden
 • stappen

Soms volstaan enkele leerpaden die bestaan uit meerdere stappen. Om het overzicht te bewaken, kunt u indien nodig meerdere leerpaden groeperen in categorieën. Dit is vooral interessant wanneer u een groot aantal leeractiviteiten wilt aanbieden, of een complexe inhoudstafel van het handboek als basis zou nemen om uw leerpaden te structureren, …

De structuur van leerpaden geeft ook impliciet een volgorde aan waarin de activiteiten dienen te worden afgewerkt. De lesgever heeft hierbij ook de mogelijkheid om de volgorde van de aangeboden leeractiviteiten al dan niet af te dwingen. Door bepaalde voorkennis aan een leerpad te koppelen moet de student dan eerst een bepaalde stap goed hebben afgewerkt alvorens hij een daaropvolgende activiteit kan starten.

Tip: Structureer uw leermateriaal (pdf bestanden, kennisclips, …) op dezelfde manier binnen de Documenten module. Plaats deze documenten, die enkel en alleen bereikbaar moeten zijn vanuit een leerpad, in een nieuwe folder "Leerpaden" binnen de module Documenten. Zet de folder via het oogje op onzichtbaar maar zorg ervoor dat alle documenten in deze folder zichtbaar staan (via het oogje).

Stap 3: Voeg een nieuw leerpad toe

 1. Activeer de module Leerpaden op de startpagina van de cursussite
 2. Klik op de module Leerpaden
 3. Selecteer “Nieuw leerpad toevoegen”
  1. Bepaal voor wie dit leerpad zichtbaar moet zijn:
   • voor iedereen die ingetekend heeft op uw cursussite (standaard)
   • voor een selectie van gebruikers en/of groepen (op voorhand aan te maken via de module Groepen)
  2. Geef het leerpad een naam (bv. thema uit uw handboek, onderwerp van de les, …)
 4. Bevestig met OK.

Resultaat: U bevindt zich in het aangemaakte leerpad en links onderaan verschijnt een menubalk met actieknoppen.

Opgelet: U kunt leerpaden die al zijn aangemaakt via andere leeromgevingen in Minerva te importeren, zolang deze leeromgevingen maar de AICC of Scorm standaard respecteren. Voorbeeld: exporteer jouw leerpaden in Articulate altijd als zip scorm 1.2 package om ze daarna gemakkelijk te importeren in de module Leerpaden.
Tip: Maak het leerpad onzichtbaar (via het oogje) tijdens de opbouw ervan.

Stap 4: Beheer het leerpad

Actieknoppen onderaan het leerpad

Leerpad actieknoppen

Onder de progressiebalk (die procentueel aangeeft hoeveel stappen u al doorlopen heeft in het leerpad) kunt u achtereenvolgens:

 • naar een vorige stap terugkeren
 • naar een volgende stap gaan
 • het leerpad bekijken in een volledig scherm (zonder de Minerva header en footer)
 • het leerpad herstarten vanaf de eerste stap (alleen mogelijk als u via de eigenschappen van het leerpad meerdere pogingen toelaat)
 • de statistieken raadplegen van uzelf als gewone gebruiker (lees: student) van het leerpad
 • de eigenschappen van dit leerpad wijzigen
 • het leerpad wijzigen om:
  • stappen toe te voegen
  • bestaande stappen te wijzigen
  • de voorkennis bij opeenvolgende stappen te bepalen
  • bestaande stappen te verwijderen
 • het leerpad weergeven (deze knop verschijnt alleen u zich in de editeeromgeving bevindt)

Actieknoppen op de startpagina van de module Leerpaden

Leerpad actieknoppen

In de kolom “Acties” kunt u per leerpad achtereenvolgens:

 • het leerpad weergeven
 • de eigenschappen van dit leerpad wijzigen
 • de statistieken raadplegen van alle studenten voor wie dit leerpad zichtbaar is (progressie per student, per stap en per poging van de student)
 • het leerpad wijzigen om:
  • stappen toe te voegen
  • bestaande stappen te wijzigen
  • de voorkennis bij opeenvolgende stappen te bepalen
  • bestaande stappen te verwijderen
 • het leerpad verwijderen
 • het leerpad verplaatsen naar een andere categorie
 • het leerpad verbergen (of tonen), bv. wanneer u het leerpad nog opbouwt of na verloop van een deadline (al dan niet tijdelijk) wilt onzichtbaar maken
 • het leerpad naar omhoog of omlaag te verplaatsen (deze pijltjes verschijnen pas vanaf 2 of meer leerpaden).

Leerpad wijzigenEigenschappen van het nieuwe leerpad wijzigen

Klik op de actieknop “Eigenschappen van dit leerpad”.

In dit venster kunt u achtereenvolgens:

 • de zichtbaarheid van het leerpad bewerken
 • de naam van het leerpad wijzigen
 • de karakterset wijzigen (deze optie verdwijnt binnenkort en wijzigt u voorlopig best niet)
 • al dan niet het leerpad weergeven op de startpagina van de cursussite
 • al dan niet de studenten toelaten om het leerpad meerdere keren te doorlopen (waarbij de progressiebalk op 0% komt te staan bij een nieuwe poging en de statistieken per poging worden onthouden)
 • het leerpad laten openen in een normale weergave (met de Minerva header en footer) of in een volledig scherm (zonder de typische Minerva header en footer)
 • al dan niet de inhoudstafel aan de linkerkant standaard zichtbaar maken voor de student
 • de studenten de mogelijkheid geven via een pijltje de inhoudstafel te tonen of dicht te klappen
 • alle hoofdstukken te tonen met de onderliggende stappen (“Open”) of deze onderliggende stappen slechts te tonen wanneer de student een specifiek hoofdstuk aanklikt (“Closed”).

Stap 5: Stappen toevoegen aan het leerpad

Om een nieuwe stap toe te voegen:

1. klikt u op het leerpad op de startpagina van de module Leerpaden
2. klikt u op het potlood icoon om het leerpad te wijzigen
3. klikt u op “Nieuwe stap” in het menu aan de linkerkant

Als u klikt op … dan … om dit item direct toe te voegen als stap aan het leerpad.  
Document uploaden
 • selecteert u de (hoofd)map waarbinnen u het document wilt plaatsen of klikt u op de link “Voeg map toe” om eerst nog een nieuwe folder te maken
 • geeft u een titel aan het document (kies een goede naam voor het document want deze mag verschillen van de bestandsnaam)
 • selecteert u het bestand dat u wilt uploaden
 • bevestigt u met de knop “Ok”
Leerpad stappen toevoegen
Nieuwe document
(hiermee maakt u een HTML pagina aan)
 • selecteert u de (hoofd)map waarbinnen u het document wilt plaatsen of klikt u op de link “Voeg map toe” om eerst nog een nieuwe folder te maken
 • geeft u een titel aan het document (i.e. een HTML pagina)
 • kopieert u de tekst vanuit het kladblok (om te vermijden dat u ongewenste broncode mee kopieert)
 • geeft u de pagina de gewenste opmaak via de editeerknoppen
 • voegt u eventueel links, afbeeldingen, video’s, script, … toe
 • bevestigt u met de knop “Ok”
Nieuwe link
 • geeft u het webadres of url van de link in
 • geeft u een naam aan de link (verschijnt als stap)
 • geeft u (eventueel) een beschrijving aan de link
Aankondiging klikt u op het + teken naast de aankondiging die zich al bevindt in de module Aankondigingen
Agenda klikt u op het + teken naast het agenda-item dat zich al bevindt in de module Agenda
Documenten klikt u op het + teken naast het document dat zich al bevindt in de module Documenten
Links navigeert u naar de gewenste link die zich al bevindt in de module Links
Forums klikt u op het + teken naast het discussieforum of specifieke discussie welke zich al bevindt in de module Forums
Oefeningen klikt u op het + teken naast de oefening die zich al bevindt in de module Oefeningen
Wiki klikt u op het + teken naast de Wiki-pagina die zich al bevindt in de module Wiki
Reservaties klikt u op het + teken naast de actieve reservatieprocedure die zich al bevindt in de module Reservaties
Poll klikt u op het + teken naast de poll die zich al bevindt in de module Poll
Curios klikt u op het + teken naast de Curios taak


4. geeft u een naam aan de nieuwe stap
5. bevestigt u de nieuwe stap via de knop “Ok”.

Tip 1: Voeg alle leermaterialen eerst toe via de module Documenten (gebruik bij voorkeur dezelfde structuur als het leerpad). 
Klik in de module Leerpaden op "Documenten" in plaats van "Document uploaden" om dit document aan een stap te koppelen. 
Gebruik ook bij voorkeur pdf bestanden want deze openen netjes in de module, terwijl doc en xls bestanden eerst worden gedownload.
Tip 2: Voeg videomateriaal altijd “embedded” toe in een HTML document. Zo kunt u de video kaderen bij het aanklikken van deze stap. 

FAQ

Om de titel van een stap te wijzigen:

 1. klikt u op het leerpad op de startpagina van de module Leerpaden
 2. klikt u op het potlood icoon om het leerpad te wijzigen
 3. klikt u op de stap in de boomstructuur
 4. klikt u op "Wijzigen"
 5. geeft u een nieuwe titel in
 6. bevestigt u de wijziging via de knop "Ok".

Om een pdf, doc, ... dat gekoppeld is aan een stap te wijzigen, raadpleegt u vraag 2 "Hoe kan ik bestaande documenten vervangen door een nieuwe versie?" van de handleiding over de module Documenten.

Als u eerst het document verwijdert via de module Documenten en pas daarna de nieuwe versie uploadt, dan zal de stap in het leerpad (waaraan het originele document was gekoppeld) niet meer werken. Meer zelfs, u krijgt een foutmelding telkens u deze stap binnen het leerpad aanklikt en deze foutmelding kan dan alleen door het team Elektronische leeromgeving opgelost worden.

Om een stap te verwijderen:

 1. klikt u op het leerpad op de startpagina van de module Leerpaden
 2. klikt u op het potlood icoon om het leerpad te wijzigen
 3. klikt u op de stap in de boomstructuur
 4. klikt u op "Verwijderen"
 5. bevestigt u de verwijdering via de knop "Ok".

U kunt studenten verplichten om het leerpad in een specifieke volgorde te doorlopen. Zo kunt u bv. vermijden dat een student meteen naar de laatste stap klikt zonder eerst bepaalde of alle voorgaande stappen te hebben bekeken.

Om deze voorkennis op te leggen:

 1. klikt u op het leerpad op de startpagina van de module Leerpaden
 2. klikt u op het potlood icoon om het leerpad te wijzigen
 3. klikt u op een (of de specifieke) stap in de boomstructuur
 4. klikt u op "Voorkennis" en selecteert u ofwel:
  • een specifieke voorgaande stap die de student eerst moet hebben afgelegd
  • de link "Klik hier om aan alle stappen ineens te voorzien van voorvereisten" in de infobox om de student te verplichten eerst alle voorgaande stappen af te leggen
 5. bevestigt u dit voorkennistraject via de knop "Voorkennis opslaan".

Resultaat: naast de verplichte stappen verschijnt een icoon .

Om deze voorkennis te verwijderen:

 1. klikt u op het leerpad op de startpagina van de module Leerpaden
 2. klikt u op het potlood icoon om het leerpad te wijzigen
 3. klikt u op een (of de specifieke) stap in de boomstructuur
 4. klikt u op "Voorkennis" per verplichte stap
 5. selecteert u de optie "Geen"
 6. bevestigt u via de knop "Voorkennis opslaan".

Resultaat: naast elke (niet meer verplichte) stap verdwijnt het icoon .

Opmerking: U kunt op deze manier ook instellen dat studenten een bepaalde minimumscore moeten behalen op een opdracht (via de module Oefeningen of Curios) vooraleer ze de volgende stap in het leerpad kunnen bekijken.

U kunt de volgorde van stappen wijzigen via "drag & drop". Selecteer het item met de linkermuisknop, versleep het item naar de gewenste plaats en laat los wanneer u een groen vinkje ziet in plaats van een rood kruisje. De volgorde van leerpadden herschikken, kan enkel via de actieknoppen "Omhoog" en "Omlaag" op de startpagina van de module Leerpaden.

Klik op de actieknop "Weergeven" of bovenaan het scherm op de link "Bekijken als gewone gebruiker" om het leerpad te testen in de rol van student.

Dat is een beslissing van de docent. Wilt u het leerpad afdwingen (bv. via examenpunten) of alleen maar aanbieden als aanvulling?

Minerva onthoudt sowieso de voortgang van de student binnen het leerpad. Als de student het leerpad verlaat bij stap 3, dan zal bij zijn/haar terugkeer er nog altijd een groen vinkje staan naast stap 1, 2 en 3 van dit leerpad. De docent kan de progressie van de student voor elk leerpad (zelfs per poging als "Meerdere pogingen toestaan" actief is) perfect opvolgen.

Ga naar de startpagina van de module Leerpaden en druk op de actieknop met de statistieken aan de rechterkant van het leerpad.

Voor elk leerpad kunt u statistieken raadplegen, zowel per student als per stap.

Statistieken per student

 • familienaam student
 • voornaam student
 • voortgang in % (bv. student x heeft 100% van dit leerpad afgewerkt, in essentie alle stappen aangeklikt)
 • aantal pogingen (maximum = 1 tenzij u meerdere pogingen toelaat via de eigenschappen van het leerpad)
 • de totale duur dat de student al heeft besteed aan dit leerpad (in uren:minuten:seconden)
 • meer details voor deze specifieke student in het gebruik van dit specifieke leerpad:
  • details per stap:
   • titel
   • aantal keer bekeken
   • huidige status (van nog niet gestart tot afgewerkt)
   • score (als de stap een opdracht op punten was)
   • totale tijdsbesteding
   • mogelijkheid om de details van dit overzicht ook uit te splitsen per poging
  • details per poging:
   • nummer van de poging (bv. poging 1, poging 2, ...)
   • startdatum en -uur van de poging
   • voortgang in %
   • meer details per poging

Leerpaden: statistieken per student

Leerpaden: statistieken per student - details

Statistieken per stap

 • voornaam
 • familienaam
 • startdatum en -uur van de poging
 • de totale duur dat de student al heeft besteed aan dit leerpad (in seconden)
 • status (van nog niet gestart tot afgewerkt)

Leerpaden: statistieken per stap

In Minerva is het momenteel nog niet mogelijk om de gebruikersstatistieken van alle leerpaden samen te raadplegen. Hiervoor dient u nog de statistieken van alle leerpaden afzonderlijk te downloaden naar Excel.

U kunt bovenaan elke cursussite een menubalk aanbieden waarbij elk menu-item linkt naar een specifiek leerpad. Zo'n menubalk kan de structuur van uw leerpaden overzichtelijker maken.

Leerpaden: menubalk

Momenteel is het nog niet mogelijk om deze menubalk automatisch toe te voegen.

 • Als u vertrouwd bent met HTML, kunt u de broncode (pdf) aanpassen en plakken in de inleiding van uw leerpad (of de startpagina van uw cursussite)
 • Als u niet vertrouwd bent met HTML, dan kunt u de hulp inroepen van Frédéric Bruynings.

In deze FAQ bespreken we het verschil tussen het onbeschikbaar en onzichtbaar stellen van leerpaden.

Overzicht

Via het oogje kunt u bepaalde informatie in de navigatie manueel (on)zichtbaar maken. Via de beschikbaarheidsperiode kunt u de toegang tot zichtbare informatie (open oogje) verder beperken tot een specifieke tijdsperiode.

Zichtbaarheid Beschikbaarheidsperiode Toegankelijkheid
neen (oogje dicht) geen beschikbaarheidsperiode ingesteld Enkel toegankelijk voor cursusbeheerders, want onzichtbaar voor de doelgroep.
neen (oogje dicht) wel een beschikbaarheidsperiode ingesteld Enkel toegankelijk voor cursusbeheerders, want onzichtbaar voor de doelgroep. Bovendien werkt de beschikbaarheidsperiode enkel bij zichtbare leerpaden.
ja (oogje open) geen beschikbaarheidsperiode ingesteld Toegankelijk voor de doelgroep.
ja (oogje open) wel een beschikbaarheidsperiode ingesteld Toegankelijk voor de doelgroep, maar enkel binnen de ingestelde periode.

Tijdens het opbouwen van nieuwe leerpaden

 1. Plaats alle documenten, die enkel en alleen bereikbaar moeten zijn vanuit een leerpad, eerst in een nieuwe folder "Leerpaden" binnen de module Documenten.
 2. Laat alle documenten binnen deze folder "Leerpaden" via het oogje op zichtbaar staan.
 3. Zet de folder "Leerpaden" via het oogje op onzichtbaar binnen de module Documenten (behalve wanneer u er niks op tegen hebt dat studenten in deze folder zitten te snuisteren).
 4. Maak een nieuw leerpad aan en maak dit leerpad via het oog onzichtbaar tijdens de opbouw ervan.
 5. Maak het leerpad via het oogje pas zichtbaar eenmaal u dit leerpad volledig hebt afgewerkt.
 6. Ga dan naar de eigenschappen van dit leerpad en bepaal:
  • de doelgroep van uw leerpad: voor "iedereen" of voor een "selectie uit gebruikers en/of groepen".
  • de beschikbaarheidsperiode van het leerpad.

Problemen met de toegang tot leerpaden?

Als u in de loop van het academiejaar de beschikbaarheid van leerpaden wilt wijzigen, of u merkt problemen met de toegang tot leerpaden, dan is dit de veiligste werkwijze:

 1. Ga naar de eigenschappen van dit leerpad (tandwiel icoon):
  • Stel de zichtbaarheid voor de doelgroep in op "Iedereen"
  • Bevestig via de knop "Ok"
 2. Maak dit leerpad via het oogje weer zichtbaar.
 3. Ga terug naar de eigenschappen van dit leerpad (tandwiel icoon):
  • Stel de zichtbaarheid in op de gewenste doelgroep: "Iedereen" of "Selectie uit gebruikers en/of groepen".
  • Stel de beschikbaarheidsperiode in.
  • Bevestig via de knop "Ok".

Algemene tips

 • Integreer kennisclips in een html pagina via het film icoon van de editor. Zo kunt u deze video beter kaderen (wat niet het geval is als je de kennisclip toevoegt als stap in een leerpad).
 • Structureer de leerpaden op 3 niveaus: categorie - leerpad - stap. Werk zo min mogelijk met hoofdstukken.
 • Kopieer tekst naar de editor via de knop "Paste as plain text" (middenste van de drie) en doe de opmaak in de editor zelf. Zo vermijd je heel wat Microsoft opmaak in de code.

Uit de vele contacten met onze docenten die blended learning of flipped classrooms aanbieden, bleek dat de meerderheid ervan deze combinatie van online én face-to-face onderwijsactiviteiten vooral inzet als aanvulling op het klassieke hoorcollege. Daarnaast zijn er ook docenten die ervoor kiezen om een beperkt aantal welgekozen contactmomenten, modules, hoofdstukken, concepten, … volledig te vervangen door online zelfstudie.

Deze gemengde onderwijsaanpak wordt echt wel gewaardeerd door de studenten, ook al betekent dit niet noodzakelijk een tijdsbesparing voor de lesgever (zeker niet op korte termijn).

Hoe zorg je er dan voor dat deze tijdsinvestering rendeert en studenten gemotiveerd worden/blijven om je leerpaden zelfstandig te doorlopen? Hieronder sommen we enkele tips en aanbevelingen op...

Communiceer duidelijk…

 • waarom je contactmomenten met online activiteiten wilt afwisselen (Welke leerdoelstellingen wil je op beide manieren bereiken? Welke impact heeft dit op je rol als lesgever?)
 • voor welke studenten de online activiteiten bedoeld zijn (alle studenten of enkel deze met een beperktere voorkennis omdat ze bv. uit een andere opleiding komen?)
 • hoeveel tijd de online voorbereiding in beslag zal nemen (en of hierdoor de algemene studiebelasting gelijk blijft, bv. door een compensatie met minder contacturen)
 • of er (realistisch haalbare) deadlines zijn voor het doorlopen van een leerpad of het afwerken van online opdrachten
 • of de leerpaden continu of slechts tijdelijk beschikbaar staan (welke periode? waarom tijdelijk? terug open in blokperiode?)
 • of deze online informatie te kennen leerstof is voor het examen
 • of deze online activiteiten meetellen voor het examen (sommige docenten geven 2 examenpunten cadeau als de student alle leerpaden heeft doorlopen en actief heeft meegewerkt aan online discussies, los van de kwaliteit van de ingeleverde online bijdrages)
 • of studenten toegelaten worden tot het practicum (of er vragen mogen stellen) als ze de online voorbereiding niet hebben gemaakt
 • wie de studenten kunnen contacteren bij vragen over de online activiteiten
 • of de hoorcolleges ook gefilmd worden en daarna beschikbaar komen op Minerva

Zorg online voor een overzichtelijke structuur

Je kan de verschillende leeractiviteiten op 3 niveaus structureren binnen de Minerva module Leerpaden: in categorieën, leerpaden en stappen (van hoog naar laag).

Bij het opbouwen van deze online structuur kan je de hoofdstukken van het handboek volgen (inclusief benaming en/of kleuren), of enkel focussen op specifieke thema’s of vaardigheden, of de chronologie van de lesweken volgen, …

Je kan de volgorde van de aangeboden leeractiviteiten ook afdwingen zodat de student bv. eerst een bepaalde oefening (met minimumscore) moet hebben afgewerkt alvorens hij een daaropvolgende activiteit kan starten.

Structureer je leermateriaal (pdf bestanden, kennisclips, …) bij voorkeur ook op dezelfde manier binnen de Documenten module. Plaats bv. alle documenten, die enkel en alleen beschikbaar moeten zijn vanuit een leerpad, in een nieuwe folder "Leerpaden" binnen de module Documenten. Zet de folder via het oogje op onzichtbaar (maar zorg ervoor dat alle documenten in deze folder zichtbaar staan via het oogje) zodat de studenten deze informatie alleen maar kunnen raadplegen via de leerpaden.

Instructie

Het heeft totaal geen zin om dezelfde info te doceren én aan te bieden via zelfstudie.

Contactmomenten dienen vooral ter verdieping van leerstof die via online leerpaden aangeboden wordt. Zoals de online leeractiviteiten die hebben geleid tot veel voorkomende vragen of feedback, het oplossen van opdrachten en oefeningen waar studenten mee worstelden, het begeleiden van practica waarin de aangetoonde vaardigheden worden toegepast in de praktijk, …

Daag de studenten tijdens het contactmoment uit met nog moeilijker voorbeelden, probleemstellingen en taken.

Interactie

De student verwacht dat hij ook online vragen kan stellen, feedback op opdrachten kan krijgen, zijn mening kan geven, …

Voorzie daarom tijd voor interactie: het scoren van en feedback geven op opdrachten via de module Puntenboek, het opvolgen van discussies in de module Forums en in de groepsruimtes, het opvolgen van peer discussies, het geven van groepsfeedback via de module Webconferenties, …

Begin elk contactmoment daarom altijd met een vraag- en antwoordmoment!

Toetsing

Leerpaden zonder opdrachten worden als te vrijblijvend ervaren.

Integreer dus voldoende oefeningen en opdrachten met deze online leeractiviteiten door bv. de opgedane kennis te toetsen via meerkeuzevragen uit Curios (of via pre- en posttesten), door video’s te laten indienen van aangeleerde vaardigheden of van creatieve audiovisuele vertalingen van theoretische concepten, door verslagen in te dienen van observaties, door presentaties in te dienen van groepswerken, …

De ingediende opdrachten kunnen de invulling van je volgend contactmoment in grote mate bepalen.

Voorzie ook voldoende oefeningen die representatief zijn voor het examen.

Online leerpaden bieden een belangrijke technologische hulp en ondersteuning voor het realiseren van blended learning en flipped classrooms.

Om studenten te motiveren uw leerpaden zelfstandig te doorlopen, voorziet u best zowel instructie, toetsing als interactie in een duidelijke structuur. Belangrijk is dat u hierbij ook de doelstellingen van de leerpaden duidelijk communiceert. Voor veel studenten is online zelfstudie namelijk relatief nieuw.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een mogelijke inleiding op uw leerpad(en).

 

Deze online zelfstudie dient om je beter voor te bereiden op het <hoorcollege / werkcollege / practicum> <thema> van <dd/mm/jjjj>. Aan het begin van dit contactmoment voorzien we nog een kort feedbackmoment voor eventuele vragen en opmerkingen.

Dit online leermateriaal…

 • is gericht op alle <studenten / werkstudenten / studenten uit de vooropleiding …>
 • neemt ongeveer <n> minuten tijd in beslag
 • kan je tijdelijk onderbreken en later hernemen (Minerva onthoudt je voortgang)
 • staat beschikbaar <tot het einde van het academiejaar / van … tot …>
 • bevat <geen / een> kennistest (telt niet mee voor examenpunten)
 • bevat <geen / een> groepsopdracht (in te dienen voor <deadline>)

​​Verplicht?

We raden sterk aan om dit leerpad op voorhand en volledig door te nemen. De cursusbeheerders kunnen je online activiteiten trouwens opvolgen via de gebruikersstatistieken in Minerva.
Het online leermateriaal is te kennen leerstof voor het examen, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Leerdoelstellingen

Op het einde van dit leerpad moet je in staat zijn om:

 • ...
 • ...
 • ...

Vragen en/of problemen?

Gebruik het forum als je moeilijkheden ondervindt bij het online zelfstudiemateriaal. Help gerust je medestudenten door elkaars vragen te (proberen) beantwoorden. Ook wij volgen de discussies in het forum van dichtbij op.
Contacteer gerust professor <naam> en/of (praktijk)assistent <naam> voor praktische vragen of een eventuele afspraak.