Hoe motiveer je studenten om je leerpaden zelfstandig te doorlopen?

Uit de vele contacten met onze docenten die blended learning of flipped classrooms aanbieden, bleek dat de meerderheid ervan deze combinatie van online én face-to-face onderwijsactiviteiten vooral inzet als aanvulling op het klassieke hoorcollege. Daarnaast zijn er ook docenten die ervoor kiezen om een beperkt aantal welgekozen contactmomenten, modules, hoofdstukken, concepten, … volledig te vervangen door online zelfstudie.

Deze gemengde onderwijsaanpak wordt echt wel gewaardeerd door de studenten, ook al betekent dit niet noodzakelijk een tijdsbesparing voor de lesgever (zeker niet op korte termijn).

Hoe zorg je er dan voor dat deze tijdsinvestering rendeert en studenten gemotiveerd worden/blijven om je leerpaden zelfstandig te doorlopen? Hieronder sommen we enkele tips en aanbevelingen op...

Communiceer duidelijk…

  • waarom je contactmomenten met online activiteiten wilt afwisselen (Welke leerdoelstellingen wil je op beide manieren bereiken? Welke impact heeft dit op je rol als lesgever?)
  • voor welke studenten de online activiteiten bedoeld zijn (alle studenten of enkel deze met een beperktere voorkennis omdat ze bv. uit een andere opleiding komen?)
  • hoeveel tijd de online voorbereiding in beslag zal nemen (en of hierdoor de algemene studiebelasting gelijk blijft, bv. door een compensatie met minder contacturen)
  • of er (realistisch haalbare) deadlines zijn voor het doorlopen van een leerpad of het afwerken van online opdrachten
  • of de leerpaden continu of slechts tijdelijk beschikbaar staan (welke periode? waarom tijdelijk? terug open in blokperiode?)
  • of deze online informatie te kennen leerstof is voor het examen
  • of deze online activiteiten meetellen voor het examen (sommige docenten geven 2 examenpunten cadeau als de student alle leerpaden heeft doorlopen en actief heeft meegewerkt aan online discussies, los van de kwaliteit van de ingeleverde online bijdrages)
  • of studenten toegelaten worden tot het practicum (of er vragen mogen stellen) als ze de online voorbereiding niet hebben gemaakt
  • wie de studenten kunnen contacteren bij vragen over de online activiteiten
  • of de hoorcolleges ook gefilmd worden en daarna beschikbaar komen op Minerva

Zorg online voor een overzichtelijke structuur

Je kan de verschillende leeractiviteiten op 3 niveaus structureren binnen de Minerva module Leerpaden: in categorieën, leerpaden en stappen (van hoog naar laag).

Bij het opbouwen van deze online structuur kan je de hoofdstukken van het handboek volgen (inclusief benaming en/of kleuren), of enkel focussen op specifieke thema’s of vaardigheden, of de chronologie van de lesweken volgen, …

Je kan de volgorde van de aangeboden leeractiviteiten ook afdwingen zodat de student bv. eerst een bepaalde oefening (met minimumscore) moet hebben afgewerkt alvorens hij een daaropvolgende activiteit kan starten.

Structureer je leermateriaal (pdf bestanden, kennisclips, …) bij voorkeur ook op dezelfde manier binnen de Documenten module. Plaats bv. alle documenten, die enkel en alleen beschikbaar moeten zijn vanuit een leerpad, in een nieuwe folder "Leerpaden" binnen de module Documenten. Zet de folder via het oogje op onzichtbaar (maar zorg ervoor dat alle documenten in deze folder zichtbaar staan via het oogje) zodat de studenten deze informatie alleen maar kunnen raadplegen via de leerpaden.

Instructie

Het heeft totaal geen zin om dezelfde info te doceren én aan te bieden via zelfstudie.

Contactmomenten dienen vooral ter verdieping van leerstof die online leerpaden aangeboden wordt. Zoals de online leeractiviteiten die hebben geleid tot veel voorkomende vragen of feedback, het oplossen van opdrachten en oefeningen waar studenten mee worstelden, het begeleiden van practica waarin de aangetoonde vaardigheden worden toegepast in de praktijk, …

Daag de studenten tijdens het contactmoment uit met nog moeilijker voorbeelden, probleemstellingen en taken.

Interactie

De student verwacht dat hij ook online vragen kan stellen, feedback op opdrachten kan krijgen, zijn mening kan geven, …

Voorzie daarom tijd voor interactie: het scoren van en feedback geven op opdrachten via de module Puntenboek, het opvolgen van discussies in de module Forums en in de groepsruimtes, het opvolgen van peer discussies, het geven van groepsfeedback via de module Webconferenties, …

Begin elk contactmoment daarom altijd met een vraag- en antwoordmoment!

Toetsing

Leerpaden zonder opdrachten worden als te vrijblijvend ervaren.

Integreer dus voldoende oefeningen en opdrachten met deze online leeractiviteiten door bv. de opgedane kennis te toetsen via meerkeuzevragen uit Curios (of via pre- en posttesten), door video’s te laten indienen van aangeleerde vaardigheden of van creatieve audiovisuele vertalingen van theoretische concepten, door verslagen in te dienen van observaties, door presentaties in te dienen van groepswerken, …

De ingediende opdrachten kunnen de invulling van je volgend contactmoment in grote mate bepalen.

Voorzie ook voldoende oefeningen die examengetrouw zijn.

Meer informatie