Leer ondernemen

Printvriendelijke pagina

Leer ondernemen (E076450) is een universiteitsbreed keuzeopleidingsonderdeel dat in het kader van Durf Ondernemen aangeboden wordt vanuit de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur in samenwerking met de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan alle opleidingen van de universiteit en de associatie UGent.

De verantwoordelijke lesgever tijdens het project was Dr. Johan Bruneel. Sinds academiejaar 2014-2015 is Prof. Dr. Petra Andries (Vakgroep Innovatie, Ondernemerschap en Dienstenmanagement aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde) de verantwoordelijke lesgever.

Overzicht

 • Semester: 1e semester
 • Cluster: bèta wetenschappen
 • Studiepunten: 3
 • Studietijd: 90 uur
 • Contacturen: 15 uur
 • Aantal studenten: +/- 200
 • Onderwijstaal: Nederlands
 • Studiefiches: 2012 > 2013 > 2014

Video

Dr. Johan Bruneel

Ann De Smaele

Doelstellingen

Aangezien Leer Ondernemen wordt aangeboden als universiteitsbreed keuzeopleidingsonderdeel bleek het enorm moeilijk om geschikte contactmomenten te vinden voor deze heterogene studentengroep. Blended learning kan een oplossing bieden voor deze lesroosterconflicten omdat studenten de mogelijkheid krijgen om de cursusinhoud online te bekijken op een tijdstip en plaats die ze zelf het meest geschikt achten.

Daarnaast zag men blended learning als een hulpmiddel om actief leren te stimuleren. Dit bevordert niet alleen het behalen van de leerdoelstellingen van dit opleidingsonderdeel, namelijk het verwerven van de nodige maatschappelijke en ondernemerscompetenties, maar is daarnaast ook een zeer belangrijke en waardevolle attitude in ondernemen.

Door interviews met gastsprekers te gaan opnemen op video:

 • wordt deze externe expertise schaalbaar naar zeer grote groepen (inclusief de studenten die niet aanwezig konden zijn in de les)
 • kunnen de studenten niet alleen kennismaken met het praktijkveld maar hun mogelijke rolmodellen ook concreter observeren.

Aanpak

Binnen het opleidingsonderdeel Leer ondernemen wou men de invoering van blended learning stapsgewijs spreiden over verschillende academiejaren. Zo zijn er bij de start van het academiejaar 2014-2015 al drie van de tien modules volledig online uitgewerkt: module 3, 6 en 10. Het is belangrijk om te weten dat het tijdig indienen van de opdrachten binnen deze online modules 20% van het eindresultaat voor het vak bepaalt. Verder zijn de papers die gebruikt worden tijdens deze 3 modules ook leerstof voor het examen.

Deze online lessen worden aangeboden als leerpad binnen Minerva en integreren onder meer:

 • de lesinhoud die moet verwerkt worden (slides via de module Documenten).
 • interactieve video’s, met name interviews met ervaren ondernemers (bv. Willy Naessens) waarin op bepaalde tijdstippen een multiple choice vraag wordt gesteld, inclusief de mogelijkheid van feedback.
 • groepswerk waarbij studenten een academische paper lezen, hierover een abstract schrijven en dan feedback kregen van een andere groep studenten (via de wiki module). Dankzij deze peer-to-peer discussies kunnen studenten hun kennisverwerking tussentijds evalueren (en indien nodig bijsturen).
 • online assessments om te meten in welke mate de student de online leerstof heeft begrepen (niet meegerekend in de eindbeoordeling, via de module Curios)

Na het verwerken van de online modules maakte de lesgever telkens een contactmoment vrij voor vragen van studenten, voor feedback over de vragen die in de video's waren verwerkt en voor verdieping van de leerinhoud waar nodig.

Het leerpad binnen de elektronische leeromgeving Minerva